M VidenovКнигата „Българската езикова политика“ на акад. Михаил Виденов ще бъде представена на 17 ноември (вторник) от 18 часа в Големия салон на БАН, съобщиха от издателство „Захарий Стоянов”.

Акад. Михаил Виденов е създател на българска школа в социолингвистиката. Дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, доктор на филологическите науки, доктор по философия на Карловия университет в Прага, doctor honoris causa на Великотърновския университет. Действителен член на БАН, автор на повече от 400 езиковедски приноси, между които и 25 отделни книги и монографии. Работи в областта на социолингвистиката, диалектологията, граматиката на българския език и на славянските езици. Чел е лекции в редица европейски университети. Председател (от 2010 г. – почетен председател) на Международното социолингвистично дружество. Научен секретар на Отделението за хуманитарни и обществени науки в БАН.

Прочетете ли тази книга, ще разберете какво може да прави езиковедът и обединените около него радетели  за изразителен език.  Авторът се противопоставя на битуващата теза, че всичко е в упадък и най-вече езикът ни и не било нужно да се занимаваме с него и да пилеем сили нахалост. Книгата съдържа десет лекции, така е нерекъл главите на книгата си авторът. Те са най-общо посветени на теорията на книжовните езици, на понятието „езикова политика”, на грешките и увлеченията в българската езикова политика, на отражението на глобализацията върху съдбата на българския книжовен език, на футурологията и езиковото планиране.

Обилна светлина е хвърлена върху възможните и невъзможните действия на езиковедското съсловие. В заключителните страници авторът предлага и проект за Закон за статута и употребата на съвременния български книжовен език. С книгата си акад.Михаил Виденов иска да пропука стената на завладялата ни безпомощност и да предизвика културната ни общественост да е по-грижлива към речевото си поведение.