Poster_proekt2015Архивите на 13 български класици ще станат достъпни в интернет чрез проект по европрограмата „Културно наследство и съвременни изкуства“, съобщиха от Националния литературен музей.

Целта е събиране, систематизиране, познавателно обогатяване, дигитализиране и съхраняване за поколенията на културното наследство на Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Пенчо П. Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Фани Попова-Мутафова и Димитър Димов.

Проектът е по Мярка 2 „Документиране на културната история“ и е под надслов „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнението му е в размер на 192 272 евро. Реализацията му трябва да стане от май 2015 до април 2016 г. от Института за литература в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека.

Предвижда се създаването на три дигитални центъра за културно наследство в трите партниращи си институции и изработката на интегрален културно-образователен продукт, който да задоволява интереса към българското културно наследство на разнородна аудитория (широката общественост, учащи, специалисти, социални групи в неравностойно положение (роми), българските училища в чужбина).

Класиците на българската литература ще бъдат представени чрез непознати и уникални материали от персоналните им литературни архиви – ръкописни и печатни документи, изображения на предметни артефакти, фотодокументи, единични листове от периодични издания, материали за културноисторическия контекст и творчеството им, съхранявани в Института за литература, Националния литературен музей и Столична библиотека, и чрез цялостни литературоведски профили, които ще включват знание за културноисторическия и литературния контекст, биографична информация за авторите, познание за творчеството им, уникален библиографски каталог на публикациите от и за тях в българския периодичен печат. Така ще се конструира пълна, но достъпна в познавателно отношение представа за творческите фигури, литературното и културното им наследство, за неговия български и европейски контекст.

В специален раздел на уеб базираното дигитално хранилище ще бъде изграденбогат дигитален фонд на ромската култура през ХХ век, от която ще бъдат дигитализирани книги, периодични издания, фотодокументи и други материали, представителни за нея. За целта ще бъде оборудван един мобилен дигитален център за ромска култура, ще бъдат обучени ромски младежи, които да работят в него и да създават вторични образователни продукти въз основа на дигиталния ресурс. Така ще бъде изпълнено изричното условие на донорите на програмата 10% от бюджета на проекта да се използва за ромската общност в България.

Ръководител на проекта е доц. д-р Елка Трайкова от ИЛ – БАН. Координатори от трите институции са: Катя Зографова (НЛМ), доц. д-р Пенка Ватова (ИЛ – БАН) и Юлия Цинзова (СБ).