Èëëþñòðàöèÿ Àëåêñàíäðà Àïñèòà ê ðîìàíó Ëüâà Òîëñòîãî "Âîéíà è ìèð"„Война и мир“, не по Толстой , а по самия теб. Това e темата на четвъртата среща на клуб „Благодатният четвъртък“.

„Откъде започва войната и кое е по-важно – независимостта или мирът. Нека се сблъскаме с войната и мира вътре в себе си и в литературата. Можем да говорим и за Донецк, за Путин и за Източна Украйна и за всички наши войни, включително и тези с книгите“, казват организаторите.

В дискусията ще участват Милена Фучеджиева, Марин Бодаков, Тома Марков и много други.

Срещата е на 26 февруари от 19:00 ч. в клуба на Столична библиотека.